ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوته‌فکری

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: نتیجۀ استدلال ‌فکری، دگماتیسم، تنگ‌نظری قطعیت خودرأیی ملانقطی (ملالغتی) بودن، سختگیری، مشکل‌پسندی متعصب، افراطی، لاهوتی خرافات نژادپرست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ