ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرخش

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: حرکت ] چرخش، حرکت دَوَرانی مستمربه‌دور محور خود، حرکت فرفره‌ای چیزچرخنده، دوک، موتور▼ احساس چرخش، سرگیجه، دوار، منگی ◄ ناخوشی جهتچرخش، به‌طرف راست (چپ)، درجهتِ [عکس] عقربۀ ساعت سرعت چرخش، دور موتور، نیروی چرخش، گشتاور چرخ تعادل مدار، مارپیچ، دایره طومار پیچش، گردش ◄ حرکت انحنادار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ