ترجمه مقاله

پُرسان

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شرایط و عَمَلِ شهود پُرسان، پرسش‌گر، پرسش‌کننده، سوأل‌کننده فضول، کنجکاو پُرسنده، جوینده
ترجمه مقاله