ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وظیفه

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اخلاقیات ، الزام، تعهد، اجبار، مسئولیت، تکلیف، پا[ی]بندی، التزام، تعهد و مسئولیت، بار، احساسمسئولیت، جوابگویی، پاسخگویی، وفاداری، کار داوطلبانه، رعایت، قول، انتصاب آش کشک خاله آمپاس مأمور ابلاغ انجام وظیفه، رعایت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ