ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوعی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: نظم نوعی، ژنریک، نمونه، سرمشق، عام مقوله‌ای، طبقه‌ای، جدولی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ