ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مُطَلّقه

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: احساسات بین فردی ] مُطَلّقه، بیوه، سه‌طلاقه طلاق‌دهنده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ