ترجمه مقاله

موجودات استثنایی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: نظم استثنایی، موجود افسانه‌ای، سیمرغ، ققنوس، اژدها، دیو، غول
ترجمه مقاله