ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات‌کردن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شرایط و عَمَلِ شهود ت‌کردن، رعایت کردن، درنظرداشتن، مودب بودن منطبق بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ