ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخمصه

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تضاد در عمل (اختیار فردی) خت، موقعیتناگوار (دشوار)، گرفتاری، بدبختی، فاجعه، اشتغال، محذور (محظور)، بن‌بست، امپاس، هچل، گیر، بحران دردسر، دشواری▲ بلاتکلیفی، عدماطمینان عقبه، محذورات (محظورات) بلا، بلایای طبیعی، آیات آسمانی، مایۀ هلاک ورطه عامل مرگ‌ومیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ