ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متعدد بودن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: عدد دد بودن، فراوان بودن، زیادبودن، متعدد بودن، بسیار بودن، فت و فراوان بودن، ازآسمان ریختن (باریدن)، وافربودن زیاد شدن، افزون شدن، بی‌شمارشدن، بیش ازحد شدن، فزونی یافتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ