ترجمه مقاله

مایۀ هلاک

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اختیار آتی هلاک، نفرین، لعن، آفَت، بلا، نکبت، مصیبت، فتنه، طاعون بلایایطبیعی، نیروهای طبیعی، آیات آسمانی، قانون طبیعت، قوۀ قهریه، حوادث قهری وغیرمترقبه، فورس ماژور، سیل، طوفان، گردباد، صاعقه، آتش‌سوزی، زلزله، تسونامی، حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، جنگ و نظایر آن عامل مرگ‌ومیر دام، تله‌موش، تَله مرگ
ترجمه مقاله