ترجمه مقاله

قوای کمکی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تضاد در عمل (اختیار فردی) قوای کمکی، نیروی امدادی(کمکی)، اسب تازه‌نفس، خون تازه دوست هم‌پیمان، آجودان، آسیستان، دستیار قابله، ماما نیروی احتیاط اعقاب (آیندگان)
ترجمه مقاله