ترجمه مقاله

ستاینده

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اخلاقیات واخواه، مداح، مدیحه‌خوان، مدیحه‌سرا، مدیحه‌گو، ثناخوان، ستایشگر، هوادار آشنا، شناس، معرف، همکار تأییدکننده، مؤید▼، مجیزگو، مسئول روابطعمومی
ترجمه مقاله