ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌شناسی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شکلگیری عقاید؛ عام شناسی، علم اندیشه، فراروانی، ناخوشی دماغی فرویدیسم، روانشناسی فرویدی یونگ رفتارشناسی، روانکاوی، روان‌درمانی، بازی‌درمانی، تراپی، درمان انکار، برون‌افکنی (برون‌فکنی)، ... تخلیۀ روانی، بازتاب‌های رفتاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ