ترجمه مقاله

تکامل

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: حرکت ، تبدل، سلوک، توسعه، رشد، نشو، ارتقا، تعالی، تکوین، تبدیل حرکت مارپیچ بالارونده تکامل‌گرایی، داروینیسم، نظریۀ (فرضیۀ) تبدل انواع، منشاء انواع، تنوع، تطور، تکامل انواع انتخاب طبیعی، تنازع بقا، راز بقا، بقایمستعدترین و صالح‌ترین، قانون کوشش حیات، تأثیر محیط سلوک عقل، دیالکتیک، تز، آنتی‌تز، سنتز، برنهاده، برابرنهاده، هم‌نهاده، ضدین، قطبیت، تضاد، ضدیت بهبود، تمدن، كمال پیشتاز، پیشاهنگ، پیامبر بزرگشدن
ترجمه مقاله