ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تقلیدی

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: رابطه ی، بدلی، مصنوعی، برگرفته‌شده، عاریه، مأخوذ، متصنع، قلابی، جعلی، دروغی طوطی‌وار، بی‌محتوا جایگزین، جانشین دست دوم
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما