ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقسیم کردن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: کمیت کردن، بخش کردن، طبقه‌بندیکردن، قاچ کردن، نصف کردن کوتاه کردن تخس کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ