ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به‌یاد

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تداوم اندیشه متذکر، متعرض، گوینده، یادآوری‌کننده، یادآور وفادار ◄ وفاداری به‌یاد آرنده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ