ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به‌یاد آوردن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تداوم اندیشه د آوردن، به‌فکر انداختن، به‌خاطرآوردن، خطور کردن آشنایی دادن، نامبردن ازکسی (چیزی)، یاد کردن، اطلاع دادن آشنا بودن الهام شدن، رسیدن فکری به‌ذهنکسی، به‌خاطر آوردن به کنایه گفتن یادآوری کردن، خاطرنشان (گوشزد) کردن، اخطاردادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ