ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به‌یادِ

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: احساسات فردی به‌یادِ، به‌یادبودِ، برایگرامیداشتِ، به‌افتخار، به بهانۀ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ