ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به‌یادمانده

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تداوم اندیشه ‌یادمانده، محفوظ، ازیادنرفته، به‌خاطرمانده، آشنا، فراموش‌نشده، زنده‌یاد یادداشت شده، به‌خاطرسپرده تازه، جایشخالی، به‌یادماندنی، خاطره‌انگیز، فراموش‌نشدنی، دراذهان، قابل‌توجه پاک‌نشدنی، ریشه‌دار، تاریخی حفظ‌شده، ازبر، ازبرشده، دانسته حفظی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ