ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

به‌یادماندن

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: تداوم اندیشه ه‌یادماندن، به‌جا آوردن، تشخیصدادن، شناختن، آشنا بودن، دانستن به‌یاد داشتن، اظهار آشنایی کردن، فراموش نکردن، نگهداشتن حفظ کردن▼، ازبردانستن، به‌یادبودن، مراعات کردن، توجه کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ