ترجمه مقاله

بسته

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: شکل ته، گرفته، مسدود، خفه، چفت، سدشده، ‌ جلوگیری‌شده ناگشاده مُنحل، تعطیل‌شده، برکنار بلوکه، مسدودشده و غیرقابل برداشت سرپوشیده
ترجمه مقاله