ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی‌شده

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اختیار آتی بازسازی‌شده، احیاشده، نوسازیشده، مثل نو تعمیری، اصلاحی مرمت‌شده، بهبودیافته مرتفع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ