ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشباح‌زده

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: مذهب ده، درتسخیر ارواح، جن‌زده، ترسناک، غیرعادی، رمزی خانۀ ارواح
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ