ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجبار

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: ارادۀ اجتماعی عام ار، اضطرار، اکراه، ضرورت، ناچاری، ناعلاجی، جبر، فقدان انتخاب اعمال نظر، اعمالِ‌نفوذ، تحمیل، الزام، تلقین، حق وتو قانونطبیعت، بلایای طبیعی، فورس‌ماژور [◄ مایۀ هلاک 659] اجبار اخلاقی، آمپاس، وظیفه اخاذی، تهدید اجبار منفی، بازداشت تحریم، مجازات، سختگیری آیات آسمانی آش کشک خاله ظلم، ستم ◄زور، بی‌عدالتی، غصب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ