ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتفاق

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: اختیار آتی فاق، تصادف، تعییین‌نشدگی، عدم قطعیت، ریسک، خطر، شانس غریزه، خودجوشی قسمت، بخت، واقعه، فال، تقدیر بانک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ