ترجمه مقاله

گُل و گرم، گرم و گُل

گویش تهرانی

گرم،صمیمانه
ترجمه مقاله