ترجمه مقاله

گرک، گرکی، گَگرک، گروگوری

گویش تهرانی

کچل،کور و کچل
ترجمه مقاله