ترجمه مقاله

گرم گرم، داغ داغ

گویش تهرانی

تازه،دست اول
ترجمه مقاله