ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردنگیر،()شدن، گردن گرفتن

گویش تهرانی

مسئولیت را پذیرفتن، مسئولیت به گردن کسی افتادن، به گردن انداختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ