ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوره راه،کوره جاده

گویش تهرانی

راه باریک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ