ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاسه،(کاسه)ک.ن.

گویش تهرانی

لگن خاصره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ