ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاس،کاس کردن

گویش تهرانی

کله کردن،سر کسی را درد آوردن،عاجزکردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ