ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چِزیده

گویش تهرانی

بریان،سوخته،آزار کشیده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ