ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چِرِق،چِرِق چِرِق

گویش تهرانی

صدای شکستن چوب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ