ترجمه مقاله

چِرِق،چِرِق چِرِق

گویش تهرانی

صدای شکستن چوب
ترجمه مقاله