ترجمه مقاله

پیشت،پیشت پیشت

گویش تهرانی

صدای راندن گربه
ترجمه مقاله