ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پِخ کردن،پخی کردن

گویش تهرانی

ترساندن با صدا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ