ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پُلُغ،پُلُق پُلُق

گویش تهرانی

از اصوات، صدای مایع جوشان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ