ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پَخ ،پِخ،پِغی

گویش تهرانی

صدایی که برای ترساندن در می آورند:پخ کنی می ترسد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ