ترجمه مقاله

پوت،پوت سه پوت

گویش تهرانی

اصطلاح قمار بازی
ترجمه مقاله