ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاپر،پاپری

گویش تهرانی

نوعی کفتر که پاهایش از پر پوشیده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ