ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پازور،پازر(پای افزار)

گویش تهرانی

چارُق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ