ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوار، به هوار افتادن

گویش تهرانی

به جان کسی افتادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ