ترجمه مقاله

لَنگر ،لنگری

گویش تهرانی

بادیه مسی بزرگ
ترجمه مقاله