ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لنگ بودن،لنگ زدن، لنگ ماندن، لنگیدن،لنگ گذاشتن ،لنگی(کار)

گویش تهرانی

معطل/نیازمند بودن/معطل گذاشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ