ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لنگ بودن،لنگ زدن، لنگ ماندن، لنگیدن،لنگ گذاشتن ،لنگی(کار)

گویش تهرانی

معطل/نیازمند بودن/معطل گذاشتن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما