ترجمه مقاله

قُمپُزو

گویش تهرانی

فیس و افاده‌دار،خودنما
ترجمه مقاله