ترجمه مقاله

قَمیش، قِر و قمیش،()آمدن

گویش تهرانی

غمزه، ناز، قر و غمزه، قرآمدن
ترجمه مقاله